Návštěva Hejtmana Zlínského kraje - Zlin Region Governor visit


Project Info

ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlínský kraj se jako jediný z krajů v republice může chlubit tím, že se zde vyrábí malá dopravní letadla a je zde největší koncentrace firem, které se zabývají leteckou výrobou. Není tedy divu, že právě zde vznikl před deseti lety Moravský letecký klastr se sídlem v Kunovicích, sdružující téměř padesát firem, které se pohybují v leteckém průmyslu nebo mají zájem na jeho rozvoji. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek se ve středu 17. června v Kunovicích setkal se zástupci klastru a navštívil také některé jeho členské firmy.

„S velkým zájem jsem si vyslechnul informace a prohlédl výrobní prostory hned v několika firmách, které jsou členy Moravského leteckého klastru. Přesvědčil jsem se, že se u nás ve Zlínském kraji tradici leteckého průmyslu a na něj navázaných odvětví daří nejen udržovat, ale především ji i dále rozvíjet. Mám z toho velkou radost. My jako kraj můžeme těmto firmám pomoci hlavně v tom, že bude dobře fungovat infrastruktura, kterou pro svoji činnost potřebují,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

V bývalém areálu LETu v Kunovicích hejtman nejprve navštívil největšího výrobce malých dopravních letadel – firmu Aircraft Industries, poté firmu 5M zabývající se vývojem a výrobou kompozitních a sendvičových materiálů nejen pro letecký průmysl a dále také společnost Evektor, výrobce letadel a leteckou údržbovou i opravárenskou organizaci s padesátiletou tradicí. Zavítal rovněž do rodinné strojírenské firmy Kovokon, vyrábějící mimo jiné i komponenty do letadel. Závěrem se seznámil s moderní firmou Aeromec, která provozuje školicí středisko s letovým simulátorem Piper Meridian, provádí výcvik pilotů, zajišťuje provoz letounů a vrtulníků, nabízí prostory k hangárování a poskytuje podporu a poradenství v oblasti všeobecného letectví.

„Moravský letecký klastr jsme založili proto, že když dáme síly dohromady, můžeme si předávat zkušenosti, vzájemně se podporovat a být tak úspěšnější. Každá firma umí něco a dohromady jsme odběratelům schopní dodat komplexní službu, komplexní produkt. Mohu konstatovat, že se nám daří, v mnoha věcech jsme úspěšní, rosteme, přibývá nám členů, v zahraničí jsme u našich partnerů respektovaní,“ sdělil předseda Moravského leteckého klastru Antonín Zelinka, který je zároveň jedním ze zakladatelů již zmíněné firmy 5M.

Návštěvu zorganizovala zastupitelka Zlínského kraje a členka výkonné rady Moravského leteckého klastru Ivana Majíčková.

ZLÍN REGION - The Zlín Region is the only region in the country, where small transport aircrafts are manufactured. Here is the largest concentration of companies engaged in aircraft production. It is not surprising that the Moravian Aviation Cluster based in Kunovice was established here ten years ago, nowadays uniting almost fifty companies that operate in the aviation industry or are interested in its development. The Governor of the Zlín Region, Jiří Čunek, met with representatives of the cluster in Kunovice on Wednesday, June 17, and also visited some of its member companies.

"I joined with great interest and went through the production facilities in several companies that are members of the Moravian Aviation Cluster. I convinced myself, that the tradition of the aviation industry and related industries in the Zlín Region has not only been maintained but all further developed. I'm very happy about that. We as a region can help these companies mainly in the fact that the infrastructure they need for their activities will work well, "said Governor Jiří Čunek.

In the LET complex in Kunovice, the governor first visited the largest manufacturer of small transport aircrafts - Aircraft Industries, then the company 5M engaged in the development and production of composite and sandwich materials not only for the aerospace industry and Evektor, an aircraft manufacturer fifty years of tradition. He also visited the family engineering company Kovokon, which also produces aircraft components. Finally, he met the modern company Aeromec, which operates a training centre with a flight simulator Piper Meridian, conducts pilot training, ensures the operation of aircraft and helicopters, offers hangar space and provides support and advice in the field of general aviation.

"We founded the Moravian Aviation Cluster because when we put forces together, we can pass on experience, support each other and be more successful. Every company can do something special and different and together we are able to supply customers with a comprehensive service, a comprehensive product. I can say that we are doing well, we are successful in many things, we are growing, we have more members, we are respected by our partners abroad, "said the chairman of the Moravian Aviation Cluster Antonín Zelinka, who is also one of the founders of 5M.

The visit was organized by Ivana Majíčková, a representative of the Zlín Region and a member of the Executive Board of the Moravian Aviation Cluster.


Related Projects