EACP EuroSME projekt pokračuje


Project Info

EACP EuroSME projekt pokračuje

Datum: 12.12.2019

Projekt EACP-EUROSME  dosahuje důležitých výsledků v rámci politik Evropské komise zaměřených na sdružování a meziregionální korelace inteligentní specializace na podporu rozvoje malých a středních podniků.

Střednědobé úspěchy byly představeny na Valném shromáždění Evropského partnerství leteckých klastrů v Turíně ve dnech 27. – 28. Listopadu, kde se setkali manažeři více než 40 klastrů z 18 zemí.

Konečným cílem EACP-EUROSME je dosáhnout nejméně 4 projektů technologické inovace v celkové hodnotě 20 milionů EUR, připravených k financování z veřejných prostředků nebo soukromých investic, čímž přispěje k cílům Evropské komise na podporu růstu, zaměstnanosti a investic v Evropě, jak je vyjádřeno v dohodě ESCP-S3 partnerství.
Střednědobé úspěchy lze shrnout jako identifikaci prioritních oblastí inteligentní specializace v oblasti letectví a inovace podnikání malých a středních podniků se zapojením přibližně 345 malých a středních podniků, 46 klastrů, 6 regionů, 25 zúčastněných stran v rámci schůzek, workshopů a souvisejících akcí.

RIS3 ze šesti zastoupených evropských regionů byla porovnána a identifikovala 10 nadřazených témat na základě analýzy silných a slabých stránek každého klastru. Další křížové zkoumání inovačního potenciálu, které tvoří plán příležitostí (mapa příležitostí), umožnilo objevit čtyři hlavní témata: „Letadla budoucnosti“, „Průmysl 4.0“, „Pozorovací technologie“, „UAV“. Tato čtyři témata tvoří jádro společné strategie inteligentní specializace letectví, jak je formulováno ve zvláštní dohodě o partnerství, která kromě toho sleduje vývoj zásad Circular Economy v hodnotovém řetězci leteckého odvětví.
Partnerské uskupení EACP-EUROSME zastupuje 938 malých a středních podniků, z nichž 105 bylo posouzeno z hlediska jejich podnikových inovačních charakteristik a schopností. Pro každou z nich byl poté připraven a navržen specifický akční plán na podporu identifikovaných možností.
V současné fázi inovačního projektu EACP-EUROSME v rámci společné strategie RIS3 bylo ve čtyřech výše uvedených prioritních oblastech identifikováno 52 potenciálních projektů pro malé a střední podniky. Byla stanovena metodika zapojení, která představuje rámec pro zajištění propojení potenciálních projektů malých a středních podniků pro partnerství. Nyní stavíme na inovačních projektech pro vyhledávání dat, abychom identifikovali potenciální partnery z malých a středních podniků spuštěním specializovaných webinářů. První čtyři webináře, jeden pro každou z identifikovaných hlavních společných oblastí, byly provedeny 15. října během Matchmaking Eventu konaného v Prestonu (UK), na kterém byl EACP-EUROSME představen v rámci britského NATEP (National Aerospace Technology Program) Showcase & Networking .

Tato metodika byla ilustrována na Valném shromáždění EACP s cílem rozšířit ji na celé partnerství a dlouhodobě těžit z evropských veřejných prostředků přidělených na projekt EACP-EUROSME.


Related Projects